Bài viết Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát”

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã sắp tới rồi. Hôm nay hãy cùng FreeTalk English tìm hiểu nhữngtừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục nha!

Bạn cũng khả năng dựa vàotừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dụcdưới đây đểgiới thiệu về nghề giáo bằng tiếng Anh, haykể cho một người bạn nước ngoài nào đó về giáo viên hay ngôi trường mà bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ vựng đơn lẻ về giáo dục, bài viết này sẽ cung cấp nhữngcụm từ tiếng Anh về giáo dục.

Cụm từ tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều cụm từ đồng nghĩa kháckhả năng thay thế. Cùng khám phá nha!

*

FreeTalk English – Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm tra trình độ miễn phí tại:https://TruongGiaThien.Com.VN/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrˈpræktɪs /

bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:phát triển chuyên mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:sở giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số các nguồn tư liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm định chất lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một dãy các tư liệu lưu trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:xã hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :bổ túc văn hóaResearch report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: bổ túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: thống kê sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài, chấm thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.

Bài Nổi Bật  Neu Là Gì - Chỉ Số Neut Trong Máu

Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

Xem thêm: Associate Director Là Gì, Nghĩa Của Từ Associate Director

Xem thêm: Fyi Là Gì – dùng Fyi Khi Nào

syllabuses)

: chương trình (chi tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm

*

FreeTalk English – Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm tra trình độ miễn phí tại:https://TruongGiaThien.Com.VN/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

giáo viên thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Bài Nổi Bật  Skimcoat Là Gì - Bột Trét Gốc Xi Măng (Ultra Skimcoat)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpObjective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tiểu học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: tự chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: ĐHPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với kết quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ – giỏi

B: Good /gʊd/ – khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ – Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ – trung bình yếu

Bài Nổi Bật  điều Lệ Công Ty Tiếng Anh Là Gì, Bản Dịch điều Lệ Công Ty Tiếng Anh

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/– yếu

Đối với hạng tốt nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: trung bình khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học có hướng dẫn

Mong rằng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục giúp bạn hiểu hơn vềngành giáo dụccũng như có thêm cho mìnhnhững từ vựng, cụm từ tiếng Anh về giáo dục nha!

FreeTalk English – Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm tra trình độ miễn phí tại:https://TruongGiaThien.Com.VN

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát

Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Dự #Giờ #Tiếng #Anh #Là #Gì #Dự #Giờ #Lớp #Tiếng #Anh #Tổng #Quát

Tham khảo thông tin về Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát tại WikiPedia

Bạn khả năng xem nội dung về Dự Giờ Tiếng Anh Là Gì, Dự Giờ Lớp Tiếng Anh Tổng Quát từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment