Bài viết Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính?”

vận hành chấp hành và điều hành hay là vận hành quản lý nhà nước là một loại vận hành cơ bản, chủ yếu được thực hiện bởi các bộ phận hành chính Nhà nước. Trong bộ máy nhà nước thì các bộ phận hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành, tiến hành những vận hành quản lý trên các lĩnh vực. Do vậy trong chương 5 công ty chúng tôi đưa ra những quy định về Luật hành chính Việt Nam như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính như là những căn cứ nhằm phân biệt với các ngành luật khác.

Bạn đang xem: Luật hành chính là gì

*

I. Khái niệm cơ bản của Luật hành chính

Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành nảy sinh trong vận hành của các bộ phận nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Khái niệm “vận hành chấp hành và điều hành” khả năng được hiểu với nội dung và phạm vi gần như các khái niệm “vận hành hành pháp”, “vận hành hành chính – nhà nước” hoặc “vận hành quản lý nhà nước”. vì thế, từ nhận xét chung nhất chúng ta khả năng kết luận rằng luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

II. Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành nảy sinh giữa các chủ thể tham gia vận hành của nhà nước trong những trường hợp sau:

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành nảy sinh trong vận hành của các bộ phận quản lý nhà nước.

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành nảy sinh trong vận hành xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các bộ phận nhà nước khác (như Tòa án, Viện kiểm sát).

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành nảy sinh trong vận hành của các bộ phận nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

III. Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành dùng phương pháp mệnh lệnh phục tùng. Bởi vì bản thân vận hành quản lý nhà nước mang bản chất là tính quyền uy do các bên tham gia quan hệ có vị thế xã hội không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên ra lệnh, bên kia phải phục tùng.

Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt luật hành chính cũng dùng phương pháp thỏa thuận, như trong trường hợp ban hành các quyết định liên tịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng hành chính. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết là quan hệ bình đẳng, trong quy trình thỏa thuận với nhau để đi đến ký kết không ai có quyền ra lệnh, ép buộc ai.

Bài Nổi Bật  Giấy nến là gì? khả năng thay thế giấy nến bằng gì nếu không có sẵn?

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định chung về giấy tờ hành chính; quản lý nhà nước về dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công; mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện giấy tờ hành chính và dịch vụ công.

2. Các vấn đề khác của hành chính công được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan trong thực hiện hành chính công.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hành chính công là vận hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, dùng nguồn lực công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc vận hành của tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

2. giấy tờ hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, giấy tờ và bắt buộc, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc chi tiết liên quan đến tổ chức, cá nhân.

3. Dịch vụ công là những vận hành đáp ứng các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức, do Nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm bảo đảm trật tự, lợi ích chung và công bằng xã hội.

Dịch vụ công gồm dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích.

4. Dịch vụ hành chính công là vận hành không vì mục tiêu lợi nhuận do cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện nhằm cung cấp thông tin, cấp phép, xác nhận, chứng thực, quyết định hành chính, bổ trợ tư pháp, trích lục giấy tờ, bản án có hiệu lực pháp luật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Dịch vụ sự nghiệp công là vận hành của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm cung ứng danh mục, dịch vụ thiết yếu cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông, lao động, kinh tế, tài chính, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường..

6. Dịch vụ công ích là vận hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung ứng danh mục, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cung ứng điện, nước, vệ sinh, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống cháy nổ, thiên tai, thảm họa, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí.

Bài Nổi Bật  Graduate Diploma Là Gì - Những Điều Cần Biết Dành Cho

7. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; được phân loại thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, 2, 3 và 4.

8. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

9. Nguồn lực công bao gồm nguồn nhân lực công và của cải/tài sản công.

Xem thêm: Climate Change Effects: Polar Ice Caps Là Gì, Ice Cap Trong Tiếng Tiếng Việt

10. Nguồn nhân lực công là cán bộ, công chức, viên chức và người được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

11. Tài sản công là của cải/tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm của cải/tài sản công đáp ứng vận hành quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; của cải/tài sản kết cấu hạ tầng đáp ứng lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; của cải/tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; của cải/tài sản công tại công ty; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và những loại tài nguyên khác.

12. Quyết định hành chính là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành để giải quyết giấy tờ hành chính, dịch vụ công, làm nảy sinh, thay đổi ngay, Giảm, chấm dứt quyền, nghĩa vụ, lợi ích của một hoặc một vài đối tượng xác định, được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

13. Đánh giá hiệu quả hành chính công là việc nhận xét, kết luận về kết quả thực hiện hành chính công trong mối tương quan giữa mức độ chi phí và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc chung của hành chính công

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. dùng và khai thác hợp lý, hợp pháp, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực công, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng- an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hành chính ở các cấp, đơn giản hóa giấy tờ hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức.

5. Thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ công; công khai danh mục dịch vụ công; bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong vận hành dịch vụ công.

6. Tạo lập, duy trì hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu và giấy tờ trong các bộ phận hành chính các cấp, thực hiện hành chính điện tử theo quy định của pháp luật.

Bài Nổi Bật  Địa Chỉ Quảng Bá Là Gì

7. Bảo đảm sự chủ động, phối hợp liên ngành, liên vùng; phân cấp, ủy quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

8. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Tư vấn, đề xuất, tham mưu hoặc giải quyết công việc, ban hành văn bản trái Hiến pháp, pháp luật.

2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý, dùng nguồn lực công, gây ra thất thoát, lãng phí; phân biệt đối xử về giới.

3. Lợi dụng cấp bậc, quyền hạn hoặc vượt quyền, lạm quyền để trục lợi; tham nhũng hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm bất lợi hoặc dành lợi ích bất hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Đặt ra giấy tờ hành chính trái quy định của pháp luật; môi giới giải quyết giấy tờ hành chính để hưởng hoa hồng, thù lao dưới mọi cách thức trái quy định của pháp luật.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính để trục lợi.

6. bắt buộc bổ sung tài liệu không thuộc thành phần giấy tờ theo quy định của pháp luật.

7. Cố ý cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho cơ quan, cá nhân giải quyết giấy tờ hành chính, dịch vụ công.

8. Lừa dối, lôi kéo, mua chuộc người có thẩm quyền để thực hiện hành vi hành chính vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

9. Đe dọa, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, xâm hại sức khỏe, tính mạng của người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong hành chính công.

Các câu hỏi về Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính?


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính?

Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Luật #Hành #Chính #Là #Gì #Đối #Tượng #Điều #Chỉnh #Của #Luật #Hành #Chính

Tham khảo báo cáo về Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về Luật Hành Chính Là Gì ? Đối Tượng Điều Chỉnh Của Luật Hành Chính? từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment