Bài viết Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh”

Chris just found some good stuff on the Web for his science report about sharks.

Bạn đang xem: Đạo văn tiếng anh là gì

He highlights a paragraph that explains that most sharks grow to be only 3 to 4 feet long and can”t hurt people. Chris copies it and pastes it into his report. He quickly changes the font so it matches the rest of the report and continues his research.

Bạn đang xem: đạo văn tiếng anh là gì

*

Chris vừa tìm thấy mấy thông tin hữu ích trên mạng cho báo cáo khoa học về cá mập của mình. Cậu bé chú ý vào đoạn văn giải thích rằng hầu hết cá mập chỉ dài từ 3 đến 4 phút và không thể làm con người bị thương. Chris copy và dán đoạn đó vào bài báo cáo của mình. Cậu cũng nhanh chóng đổi phông chữ nên đoạn copy đó cũng phù hợp với phần còn lại của báo cáo và tiếp tục thống kê của mình.Uh-oh. Chris just made a big mistake. Do you know what he did? He committed plagiarism. Plagiarism is when you use someone else”s words or ideas and pass them off as your own. It”s not allowed in school, college, or beyond, so it”s a good idea to learn the proper way to use resources, such as websites, books, and magazines.Ôi, Chirs vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bạn có biết là cậu ấy đã làm gì không? Cậu ấy đã đạo văn. Đạo văn là khi bạn dùng lời văn hoặc ý tưởng của người khác và mạo nhận là của bạn. Đạo văn bị cấm ở trường phổ thông, ĐH hoặc rộng rãi hơn nữa. vì thế tốt nhất là học cách đúng để dùng các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như các trang web, sách báo, và tạp chí. Plagiarism is a form of cheating, but it”s a little complicated so a kid might do it without understanding that it”s wrong. Chris should have given the author and the website credit for the information. Why? Because Chris didn”t know this information before he came to the website. These aren”t his thoughts or ideas.Đạo văn là một dạng gian lận, nhưng nó lại hơi khó phân biệt, vì thế, một đứa trẻ khả năng làm điều đó mà không hiểu rằng làm vậy là sai. Chris lẽ ra phải dẫn nguồn trang web và tác giả trong phần thông tin trích dẫn. Tại sao? Vì Chris không hề biết những thông tin này trước khi cậu ấy đọc được trên trang web. Đó không phải là suy nghĩ hay ý tưởng của Chris.The word plagiarism comes from a Latin word for kidnapping. You know that kidnapping is stealing a person. Well, plagiarism is stealing a person”s ideas or writing. You wouldn”t take someone”s lunch money or bike, right? Well, someone”s words and thoughts are personal property, too.Từ “đạo văn” có nguồn gốc từ một từ tiếng Latin có nghĩa là bắt cóc. Bạn có biết rằng bắt cóc tức là ăn cắp một người. Đúng vậy, đạo văn là ăn cắp ý tưởng của một người hoặc một văn bản. Bạn sẽ không lấy trộm xe đạp hay tiền ăn trưa của ai đó, đúng không? Thì lời văn hay ý tưởng của một người cũng là của cải/tài sản cá nhân.What should Chris have done? He should have written down the name of the website and the name of the person who wrote the article. Then he could have added it and given credit to the source.Vậy Chris nên làm gì? Lẽ ra cậu ấy nên liệt kê tên của các trang web và tên của người viết bài báo. Sau đó, cậu ấy khả năng dùng đoạn văn ấy và ghi nguồn trích dẫn. Teachers have different rules on how you list sources. Sometimes, you provide a list at the end of a report. Other times, a teacher might want you to list the source immediately after the information you took from that source. Or you might just make it part of the sentence (for example: “According to the National Institutes of Health, breathing secondhand smoke can cause problems for kids with asthma.”).Giáo viên có những quy định khác nhau về cách bạn liệt kê nguồn tham khảo. Đôi khi, bạn cần cung cấp một danh sách ở cuối báo cáo. Cũng có khi, giáo viên sẽ muốn bạn ghi chú nguồn ngay sau phần thông tin mà bạn trích dẫn. Hoặc bạn khả năng chỉ đơn giản viết nó thành một phần của câu (ví dụ: “Theo Viện Y tế Quốc gia, hít khói thuốc lá khả năng gây ra rắc rối cho trẻ em bị bệnh hen suyễn.”).All this shouldn”t make you nervous to use websites, books, and other sources. It”s great that you can get information from experts on stuff you don”t know much about. You just have to make sure to show where the information came from. If you do that, you”re in the clear.Nhưng đừng vì tất cả những điều này mà lo lắng khi dùng các trang web, sách báo hoặc các nguồn khác nha. Tham khảo thông tin từ các chuyên gia về một việc mà mình không rành luôn là một điều rất tuyệt. Bạn chỉ cần chắc chắn là phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó. Nếu bạn làm vậy, thì bạn không hề phạm lỗi đạo văn.It”s not always easy to tell what”s plagiarism and what”s not. Sometimes, it”s accidental — you really intended to do your own work, but instead ended up with some sentences that sound just like something you”ve read.

Bài Nổi Bật  Mục Tiêu Thực Sự Của Trump Là Gì

Xem thêm: Vì Sao Phải Chọn Nghề Gì Vì Sao Phải Chọn Nghề? Tầm Quan Trọng Của Hướng Nghiệp

You might not be doing it intentionally, but if you don”t identify the original source, you”re risking a lot of trouble.Không phải lúc nào cũng dễ phân biệt đâu là đạo văn và không phải. Đôi khi chỉ do tình cờ – bạn thực sự có ý định tự làm báo cáo của mình, nhưng rốt cuộc lại viết ra các câu giống với những gì bạn đã đọc. Bạn khả năng không phải là cố ý làm vậy, nhưng nếu bạn không ghi rõ nguồn tham khảo, thì khả năng là bạn đang mạo hiểm với rắc rối.So even if you put the information into your own words, you still should list the source. Ask yourself, “Would I know this if I hadn”t read it on that website or in that book?” If the answer is no, list the source.vì thế, ngay cả khi bạn đưa thông tin vào bài viết của mình, bạn vẫnnên liệt kê nguồn. Hãy tự hỏi, “Tôi có biết điều này nếu tôi không đọc nó trên trang web hoặc trong cuốn sách đó không?” Nếu câu trả lời là không, hãy liệt kê nguồn.Though plagiarism can be accidental, it”s sometimes done on purpose and that”s just being lazy. By copying whole paragraphs from different places, a kid doesn”t have to spend the time thinking about the subject, gathering his or her own thoughts about it, and then putting it into original words. Cut, paste, and you”re done.Cho dù đạo văn khả năng là vô tình, nhưng đôi khi cũng là do cố tình và lười biếng. Bằng cách sao chép toàn bộ đoạn văn từ nhiều nguồn khác nhau, một đứa trẻ không phải dành thời gian suy nghĩ về đề bài, tập hợp suy nghĩ của mình về nó, và sau đó tự viết ra. Chỉ cần sao chép là đã xong việc.It”s important for kids to be able to research a subject, think about it, and then come up with something interesting to say. This skill is important in elementary school, middle school, high school, college, and beyond. A kid who just lifts an entire report won”t get the practice needed to become good at this.Điều quan trọng đối với trẻ em là khả năng thống kê một chủ đề, suy nghĩ về nó, và sau đó nghĩ ra một điều gì đó thú vị để nói. Kỹ năng này rất quan trọng ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, ĐH, và cao hơn nữa. Một đứa trẻ chỉ cọp-py toàn bộ bài viết sẽ không được thực hành và sẽ không giỏi được trong kỹ năng này. Ask yourself, “Am I using this to avoid doing my own work? Is it easier just to copy this?” If the answer is yes, beware. You just might be plagiarizing.Hãy tự hỏi, “Tôi có đang làm vậy để tránh phải tự mình làm bài? Chỉ việc sao chép sẽ đơn giản hơn?” Nếu câu trả lời là có, thì hãy cẩn thận. khả năng là bạn đang đạo văn.Most schools are pretty strict about plagiarism. If you”re caught, you can wind up suspended or worse. At the very least, you”re probably going to fail the assignment. When you”re older and in college, some schools will expel students who plagiarize. To be expelled means to be kicked out. And when you”re kicked out of one college, it can be hard to get into another.Hầu hết các trường đều khá nghiêm ngặt về việc đạo văn. Nếu bạn bị phát hiện, bạn khả năng gió lên bị đình chỉ học hoặc tệ hơn. Ít nhất, bạn khả năng bị đình chỉ học hoặc tệ hơn nữa. Ít nhất là bài làm của bạn khả năng bị đánh rớt. Khi bạn lớn hơn và học ĐH, một vài trường sẽ đuổi học những sinh viên đạo văn. Bị đuổi học có nghĩa là bị trục xuất. Và một khi bạn đã bị một trường đuổi học, thì khó khả năng xin vào một trường khác.Also, when you apply for a job someday you want to be able to say, “I graduated from Supersmart University in 2020.” You don”t want to have to explain how Supersmart University kicked you out!mặt khác, sau này khi bạn đi xin việc, bạn sẽ muốn khả năng nói “Tôi tốt nghiệp ở ĐH Supersmart vào năm 2020.”. Chứ bạn hẳn sẽ không muốn phải giải thích tại sao bị ĐH Supersmart đuổi học.To be on the safe side, always make it clear where the information comes from. Your teacher will tell you how to do this. Sometimes, teachers ask kids to write a bibliography. That”s a list of the sources you used for a project or report. To do that, you”ll need to know the author, the title, and the date it was published. For instance, if you did a report on giraffes, you could give credit to an author this way:Để tránh mắc lỗi đạo văn, hãy luôn ghi chú rõ ràng nơi bạn lấy thông tin. Giáo viên của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách làm. Đôi khi, giáo viên bắt buộc học sinh phải viết một thư mục. Đó là một danh sách các nguồn mà bạn dùng cho một thống kê hoặc báo cáo. Để làm điều đó, bạn sẽ cần phải biết tác giả, tiêu đề, và từ ngày xuất bản. Ví dụ, nếu bạn viết một báo cáo về hươu cao cổ, bạn khả năng trích dẫn thông tin tác giả theo cách này:But your most important guide on sourcing is your teacher. Different teachers will have different rules. If you”re confused, ask questions to make sure you understand what your teacher expects. And if you write something really great about sharks or any other topic, maybe someday someone will be quoting you in a report!Nhưng hướng dẫn quan trọng nhất về việc tìm nguồn tham khảo chính là giáo viên của bạn. Các giáo viên khác nhau sẽ có những quy định khác nhau. Nếu bạn chưa rõ, hãy hỏi kỹ để chắc chắn mình hiểu những gì giáo viên bắt buộc. Và nếu bạn viết một cái gì đó thực sự tuyệt vời về cá mập hoặc bất kỳ chủ đề nào khác, khả năng một ngày nào đó sẽ có một người trích dẫn tham khảo từ bạn trong một báo cáo của họ!

Bài Nổi Bật  Net Và Gross Là Gì

Các câu hỏi về Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh

Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Nghĩa #Của #Từ #Đạo #Văn #Tiếng #Anh #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Đạo #Văn #Trong #Tiếng #Anh

Tra cứu thêm dữ liệu, về Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin chi tiết về Nghĩa Của Từ Đạo Văn Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Văn Trong Tiếng Anh từ trang Wikipedia.◄

Bài Nổi Bật  Lut Là Gì - Nghĩa Của Từ Lụt Trong Tiếng Việt

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment