Bài viết vi xử lý tiếng anh là gì thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu vi xử lý tiếng anh là gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “vi xử lý tiếng anh là gì”

Nếu bạn đang hay sắp làm việc trong ngành CNTT (IT- Information Technology) hẳn sẽ hiểu được thực tế: mức lương giữa kỹ sư CNTT biết tiếng Anh và không biết tiếng Anh chênh nhau tới mức độ nào. Điều này không lạ vì đây là ngành nghề nhiều phải tiêp xúc làm việc với người nước ngoài, tài liệu từ nước ngoài…, nên tiếng Anh sẽ mang đến một lợi thế rất lớn trong công việc.

*

TruongGiaThien.Com.VN xin giới thiệu đến các bạn những ngôn từ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin thường nhật trong bài viết này:

150 ngôn từ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp:

Operating system (n): hệ điều hành Multi-user (n) Đa người dùngAlphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Intetin cậy thông qua ModemAuthority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quy trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và kết nối các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng.

Bạn đang xem: Vi xử lý tiếng anh là gì

Xem thêm: Nhũ Tương Là Gì – Cách Khiến Cho Nước Sốt Ngon Miệng

Xem thêm: Bộ Công Thương Là Gì – Nghĩa Của Từ Công Thương Trong Tiếng Việt

Bài Nổi Bật  Guy Là Gì - Guys Nghĩa Là Gì

Đôi khi quy trình này cũng bao gồm kết nối tên và tựa đề với nhau.Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cáiBroad classification: Phân loại tổng quátCluster controller (n) Bộ điều khiển trùmGateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Intecho những mạng lớnOSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSIPacket: Gói dữ liệuSource Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)Port /pɔːt/: CổngCataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexingSubject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớMicroprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tácStorage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữChief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họaHardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềmText /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tựRemote Access: Truy cập từ xa qua mạngUnion catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tưConfiguration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hìnhProtocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thứcTechnical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuậtPinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xácFerrite ring (n) Vòng nhiễm từabbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọnAnalysis /əˈnæləsɪs/: phân tíchAppliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy mócApplication /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụngArise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinhAvailable /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lựcBackground /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợCertification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhậnChief/tʃiːf/ : giám đốcCommon /ˈkɒmən/: thông thường,Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thíchconsultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn Convenience convenience: thuận tiệnCustomer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàngdatabase/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệuDeal /diːl/: giao dịchDemand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầuDetailed /ˈdiːteɪld/: chi tiếtDevelop /dɪˈveləp/: phát triểnDrawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chếEffective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lựcefficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất caoEmploy /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gìEnterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công tyEnvironment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trườngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bịexpertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thôngeyestrain: mỏi mắtGoal /ɡəʊl/: mục tiêuGadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏImplement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiệnIncrease /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lênInstall /ɪnˈstɔːl/: cài đặtInstruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫnInsurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểmIntegrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhậpintranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộLatest /ˈleɪtɪst/: mới nhấtleadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạolevel with someone (verb): thành thậtLow /ləʊ/: yếu, chậmMaintain /meɪnˈteɪn/: duy trìMatrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trậnMonitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sátNegotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượngOccur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đếnOrder /ˈɔːdə(r)/: yêu cầuOversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sátPrevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biếnProcess /ˈprəʊses/: quy trình, tiến triểnProvide /prəˈvaɪd/: cung cấpRapid /ˈræpɪd/: nhanh chóngRemote /rɪˈməʊt/: từ xaReplace /rɪˈpleɪs/: thay thếResearch /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứResource /rɪˈsɔːs/: nguồnRespond /rɪˈspɒnd/: phản hồiSimultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thờiSolve /sɒlv/: giải quyếtSubstantial /səbˈstænʃl/: tính thực tếSufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năngSuitable /ˈsuːtəbl/: phù hợpMulti-task – Đa nhiệm.Priority /praɪˈɒrəti/ – Sự ưu tiên.Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ – Hiệu suất.Real-time – Thời gian thực.Schedule /ˈskedʒuːl/ – Lập lịch, lịch biểu.Similar /ˈsɪmələ(r)/ – Giống.Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ – Lưu trữ.Technology /tekˈnɒlədʒi/ – Công nghệ.Tiny /ˈtaɪni/ – Nhỏ bé.Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về số.Chain /tʃeɪn/ – Chuỗi.Clarify /ˈklærəfaɪ/ – Làm cho trong sáng dễ hiểu.Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ – Cá nhân, cá thể.Inertia /ɪˈnɜːʃə/ – Quán tính.Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/ – Sự bất thường, không theo quy tắc.Quality /ˈkwɒləti/ – Chất lượng.Quantity/ˈkwɒntəti – Số lượng.Ribbon /ˈrɪbən/ – Dải băng.Abacus/ˈæbəkəs/ – Bàn tính.Allocate/ˈæləkeɪt/ – Phân phối.Analog /ˈænəlɒɡ/ – Tương tự.Command/kəˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).Dependable/dɪˈpendəbl/ – khả năng tin cậy được.Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh.Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ : TổngAddition /əˈdɪʃn/: Phép cộngAddress /əˈdres/ : Địa chỉAppropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợpArithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số họcCapability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ : Khả năngCircuit /ˈsɜːkɪt/: MạchComplex /ˈkɒmpleks/: Phức tạpComponent/kəmˈpəʊnənt/ : Thành phầnComputer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tínhComputerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóaConvert /kənˈvɜːt/: Chuyển đổiData /ˈdeɪtə/: Dữ liệuDecision /dɪˈsɪʒn/: Quyết địnhDemagnetize (v) Khử từ hóaDevice /dɪˈvaɪs/ Thiết bịDisk /dɪsk/: ĐĩaDivision /dɪˈvɪʒn/ Phép chiaMinicomputer (n) Máy tính miniMultiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép nhânNumeric /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số họcOperation (n):  Thao tác, Output /ˈaʊtpʊt/: Ra, đưa raPerform /pəˈfɔːm/ : Tiến hành, thi hànhProcess /ˈprəʊses/: Xử lýPulse /pʌls/: XungSignal (n): Tín hiệuSolution /səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giảiStore /stɔː(r)/: Lưu trữSubtraction /səbˈtrækʃn/: Phép trừSwitch /swɪtʃ/: ChuyểnTape  /teɪp/: Ghi băng, băngTerminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy trạm Transmit /trænsˈmɪt/: TruyềnBinary /ˈbaɪnəri/ – Nhị phân, thuộc về nhị phân.

*

Hy vọng qua bài viết chia sẻ ngày hôm nay, TruongGiaThien.Com.VN khả năng giúp bạn tăng thêm vốn hiểu biết về từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin. Nếu bạn chưa tự tin với việc tự học, hãy điền thông tin vào bên dưới để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên của TruongGiaThien.Com.VN Tiếng Anh Cho Người Đi Làm.

Bài Nổi Bật  Người Cận Thị Đeo Kính Cận Là Thấu Kính Gì ? Ưu Nhược Kính Cận Là Loại Kính Gì

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về vi xử lý tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vi xử lý tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết vi xử lý tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vi xử lý tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vi xử lý tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về vi xử lý tiếng anh là gì

vi xử lý tiếng anh là gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #xử #lý #tiếng #anh #là #gì

Tham khảo kiến thức về vi xử lý tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin về vi xử lý tiếng anh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment